ListMinut in 2020: bijverdienen tot € 6.340

In 2016 stemde België, als eerste land in Europa, een wet ter ondersteuning van de deeleconomie. Deze wet maakt het mogelijk om 100% legaal en transparant beroep te doen op een dienstverlener of te werken als dienstverlener via een platform zoals dat van ListMinut. De wet op de deeleconomie biedt een duidelijk en gunstig fiscaal kader om je inkomen volstrekt legaal aan te vullen. In 2018 evolueerde de wet om het kader nog gunstiger te maken. Een particulier mag tot € 6.340 verdienen (voor het kalenderjaar 2020) zonder zelfstandige te moeten worden. Deze inkomsten zijn onbelast wanneer het totale bedrag van € 6.340 (geïnd via deeleconomie-platformen, verenigingswerk of burger-aan-burger werk) tijdens het kalenderjaar niet wordt overschreden.ListMinut in 2021: andere wetgeving

Op 23 april 2020 heeft het Grondwettelijk Hof de wet, gestemd op 5 juli 2018, op onbelast bijverdienen vernietigd. De vernietiging van de huidige wetgeving gaat van kracht op 1 januari 2021. Dat wil zeggen dat in 2021 de eerste wet, gestemd in 2016, terug actief zal worden.

Wat wil dat zeggen? In 2021 kan je nog steeds legaal bijverdienen binnen een fiscaal voordelig kader, maar hierbij ligt de limiet op wat je mag verdienen op €5.390/jaar. Daarnaast worden er ook een aantal technische details van de wet herbekeken (zoals het aftrekken van de kosten of de inhouding van de taksen aan de bron). Van zodra hier meer duidelijkheid over is, communiceren we dit naar alle gebruikers van ListMinut.

Hou deze pagina in de gaten voor alle updates over deze wetgeving.

Ik heb een dienst nodig

Ik ben op zoek naar een betrouwbare persoon uit mijn buurt om me te komen helpen.

Hulp vinden

Ik bied mijn diensten aan

Ik ben op zoek naar een job om wat bij te verdienen en zou graag mijn diensten aanbieden.

Jobs vinden

Veelgestelde vragen

Is ListMinut een erkend platform?

Ja, ListMinut is één van de eerste goedgekeurde platformen binnen de collaboratieve economie. Het Koninklijk Besluit waarin u de voorwaarden van goedkeuring kan terugvinden, is hier beschikbaar.
Een lijst van goedgekeurde platformen kan u terugvinden op de website van FOD financiën.

Hoeveel mag ik via erkende platformen per jaar verdienen?

U mag maximaal 6.340 euro per jaar bijverdienen. In dat bedrag zijn eventuele verplaatsingskosten en onkosten inbegrepen.

Dit totaalbedrag geldt voor drie soorten klussen samen (https://www.bijklussen.be/nl/index.html). U mag dus 6.340 euro per jaar bijverdienen met activiteiten voor andere burgers, verenigingen en deeleconomieplatformen samen.

Wat gebeurt er als u het maximum van € 6.340 per jaar overschrijdt?

Eenmaal dat u maximale limiet van € 6.340 overschrijdt, kunnen alle inkomsten die gegenereerd werd via erkende platformen (en niet enkel de inkomsten boven de € 6.340) aanzien worden als beroepsinkomen. U zal vervolgens onder het statuut van zelfstandige (in bijberoep) vallen. De belastingsplichtige heeft echter de mogelijkheid om hiervan het tegendeel te bewijzen door aan te tonen dat de activiteit niet goed werd uitgeoefend om beschouwd te kunnen worden als beroepsactiviteit. Als dit het geval is, zullen de inkomsten gezien worden als diverse inkomsten.

Van zodra deze grens van € 6.340 wordt overschreden, zullen alle inkomsten uit de beoogde dienstprestaties (en niet enkel de inkomsten die de grens van 6.340 euro overschrijden) geacht worden beroepsinkomsten te zijn.

Wanneer het inkomen daadwerkelijk als beroepsinkomen wordt beschouwd, zal u niet kunnen profiteren van de belastingsvrijstelling en zal de betrokkene dan niet meer kunnen vrijgesteld worden van de formaliteiten inzake de onderwerping aan het sociaal statuut voor zelfstandigen. De normale regels inzake aansluiting en onderwerping zijn dan van toepassing (o.a. inschrijving in de Kruispuntbank van de Ondernemingen, aanvraag BTW- nummer,…). Neem in geval van vragen hierover gerust contact op met ons ([email protected]), wij helpen u graag verder.

Kan ik de inkomsten van de verschillende goedgekeurde platformen cumuleren?

Ja, maar altijd tot de maximale limiet van € 6.340. De grens wordt vastgesteld op € 6.340 (voor het belastingjaar 2020 – aanslagjaar 2021) per belastbaar tijdperk en niet per platform.

Hoe moet ik aangifte doen van mijn inkomsten?

ListMinut zal een specifieke fiscale fiche opmaken voor de inkomsten uit de deeleconomie. Deze fiscale fiche zal telkens vóór 28 februari van het jaar na het inkomstenjaar door het platform langs elektronische weg worden ingediend bij de FOD Financiën en langs elektronische weg of op papier bezorgd worden aan de verkrijger van de inkomsten.

Het deel 'diverse inkomsten' van de belastingaangifte van de particulier zal dus reeds ingevuld zijn en de dienstverlener moet zich geen zorgen maken over iets buiten de limiet van € 6.340 te respecteren.

Wie mag diensten leveren via een deeleconomieplatform?

Iedereen.

- Student:

Voor studenten worden de inkomsten verdient via de goedgekeurde platformen niet mee in rekening gebracht binnen de wettelijke limiet van het inkomen van studentenwerk (475 uur) (hetzij als werknemer of zelfstandige). Aangezien de inkomsten uit de deeleconomie als diverse occasionele inkomsten dienen beschouwd te worden, zullen zij inderdaad in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de maximale netto-bestaansmiddelen voor studenten om fiscaal ten laste te blijven van de ouders.

Om fiscaal als ten laste te worden beschouwd, mogen studenten tijdens het belastbaar tijdperk geen netto-belastbaar bedrag van meer dan € 3.200 (geïndexeerd voor 2017) ontvangen.

- Werknemer:

Het voordelige fiscale kader is van toepassing op alle werknemers. De maximale limiet om het particuliere statuut te kunnen behouden, is vastgelegd op € 6.340 (het effectieve bedrag dat door of via het platform werd betaald plus alle bedragen die door of via dit platform werden geïnd) voor het jaar 2020. Dit inkomen, gegenereerd via goedgekeurde platformen, is vrijgesteld van belastingen en wordt automatisch door het platform aan de FOD financiën gedeclareerd.

- Werkzoekende:

Voor mensen die een vervangingsinkomen ontvangen (werkloosheidsuitkering, pensioenen, etc.) en de limiet van € 6.340 niet overschrijden, zullen de extra inkomsten geen invloed hebben op de belastingen van de belastingsplichtige.

Er kunnen zich dus geen onaangename verrassingen voordoen, zoals bijvoorbeeld een hoger dan verwacht inkomen dat uiteindelijk resulteert in een verlies van het netto inkomen.

Met betrekking tot kinderbijslag, voorwaarden voor het handhaven van werkloosheidsuitkeringen, enz., Raden wij u aan contact op te nemen met uw bevoegde instantie om te controleren of u bevoegd bent om op goedgekeurde platforms te werken en onder welke voorwaarden.

De RVA moet wel nagaan of die activiteit verenigbaar is met je beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Let op: je inkomsten kunnen worden afgetrokken van je stempelgeld.

- Zelfstandige (in bijberoep of niet):

De diensten in het kader van de deeleconomie moeten worden verleend door een belastingplichtige particulier en dus buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid. De diensten die via een platform worden aangeboden mogen dan ook geen diensten zijn die nauw verbonden zijn met een activiteit die de belastingplichtige als zelfstandige verricht of met de activiteit van de vennootschap waarvan hij bedrijfsleider is.

Het feit dat een belastingplichtige een activiteit uitoefent als zelfstandige belet echter niet dat hij via een erkend platform diensten kan verlenen die in aanmerking komen voor het nieuwe fiscaal stelsel op het stuk van de inkomstenbelasting, op voorwaarde natuurlijk dat de diensten die via het platform worden aangeboden geen verband houden met zijn activiteit als zelfstandige.

De voorbereidende werken van de wetgeving op de deeleconomie geven het volgende voorbeeld in dit verband:

Een werknemer in de bouwsector die zijn diensten aanbiedt als stukadoor via een erkend platform, komt in aanmerking voor de toepassing van de nieuwe regeling. De stukadoordiensten die worden aangeboden door een zelfstandige aannemer van bouwwerken of een bedrijfsleider van een bouwbedrijf, komen niet in aanmerking voor de voorgestelde regeling. Met de nieuwe regeling wil de regering werknemers immers aanmoedigen om te proeven van een zelfstandige activiteit, om dan later eventueel de overstap te maken naar een volwaardige zelfstandige activiteit of zelfstandigen de kans geven om een andere beroepsactiviteit uit te proberen. Het is echter geenszins de bedoeling dat zelfstandigen een deel van hun activiteit zouden verschuiven naar het nieuwe fiscale stelsel.

De vraag of een zelfstandig loodgieter die occasioneel tuinen onderhoudt via een erkend platform in aanmerking kan komen voor het gunstregime in het kader van de deeleconomie, lijkt ons op het eerste zicht positief beantwoord te kunnen worden.

Immers, de diensten die betrokkene levert via het erkend platform, lijken geen direct verband te houden met zijn activiteit als zelfstandig loodgieter. Langs deze weg kan betrokkene bovendien een andere beroepsactiviteit uitproberen, zonder alle administratieve formaliteiten van dien.

- Gepensioneerd:

Voor mensen die een vervangingsinkomen ontvangen (werkloosheidsuitkering, pensioenen, etc.) en de limiet van € 6.340 niet overschrijden, zullen de extra inkomsten geen invloed hebben op de belastingen van de belastingsplichtige.

Er kunnen zich dus geen onaangename verrassingen voordoen, zoals bijvoorbeeld een hoger dan verwacht inkomen dat uiteindelijk resulteert in een verlies van het netto inkomen.

Met betrekking tot kinderbijslag, voorwaarden voor het handhaven van werkloosheidsuitkeringen, enz., Raden wij u aan contact op te nemen met uw bevoegde instantie om te controleren of u bevoegd bent om op goedgekeurde platforms te werken en onder welke voorwaarden.

Waarom moet ik mijn rijksregisternummer doorgeven?

Het Koninklijk besluit dat de erkenningsvoorwaarden voor de platformen bepaalt (zie bovenstaand), somt eveneens de gegevens op die moeten vermeld worden op de fiscale fiches die jaarlijks door de platformen moeten worden afgeleverd.

Één van deze gegevens is inderdaad de identiteit van de verkrijger van de inkomsten en zijn rijksregisternummer.

De reden waarom deze gegevens dienen meegedeeld te worden, is opdat de FOD Financiën de verkrijger van de inkomsten zou kunnen identificeren (dit gebeurt in eerste instantie aan de hand van het rijksregisternummer. Wanneer de verkrijger echter niet over een rijksregisternummer beschikt, dan gebeurt dit aan de hand van de geboortedatum, voornaam, naam en het volledige adres).

De reden waarom de FOD Financiën de verkrijger van de inkomsten moet kunnen identificeren, is uiteraard om na te gaan of betrokkene aan alle voorwaarden voldoet (zie later) om in aanmerking te kunnen komen voor het gunstregime van de deeleconomie (bv. indien betrokkene via meerdere platformen zou werken, verdient hij dan niet meer dan de toegelaten grens, …).

Wat is mijn statuut wanneer ik een dienst uitvoer?

Het gunstregime in het kader van de deeleconomie is slechts van toepassing op belastingplichtige particulieren die bepaalde diensten leveren aan andere particulieren (wordt dus beoogd de “peer to peer”-relatie” tussen gelijkwaardige partijen en buiten elk professioneel kader).

Wat als ik de Belgische nationaliteit niet heb (voorbeeld: een Nederlandse student)?

Het feit dat u geen Belgisch rijksregisternummer hebt, belet u niet om diensten via de goedgekeurde platforms uit te voeren. Wanneer u zich inschrijft als dienstverlener, zullen wij u vragen om gegevens van uw paspoort in te vullen. Het regime dat echter van toepassing zal zijn, is afhankelijk van situatie. Om een antwoord te geven op vragen met een internationaal karakter, dienen wij een zicht te hebben op de volledige context.

Wat is de situatie voor gereglementeerde beroepen?

Deze problematiek wordt niet uitvoerig besproken in de wetgeving ter zake.

In de voorbereidende werken van de wetgeving op de deeleconomie, lezen we wel het volgende:

“De regering stelt voor om een specifieke regeling in te voeren voor inkomsten uit diensten zoals het onderhouden van een tuin, het verstellen van kledij of het geven van gitaarles, (maar niet leveringen van goederen) die een belastingplichtige particulier levert aan een andere particulier (buiten de beroepswerkzaamheid) door tussenkomst van een online platform dat erkend is of georganiseerd wordt door de overheid.”

De vraag of de dienstverlener in het kader van de deeleconomie over een bepaalde erkenning moet beschikken die nodig is voor het verrichten van bepaalde diensten/ werken (waarover professionelen moeten beschikken indien zij het werk zouden verrichten), overstijgt mogelijk “de geest van de wetgeving” in de zin dat men zich misschien de vraag moet stellen of de uitvoering van dergelijke diensten/ werken waarvoor een erkenning vereist is, het toepassingsgebied van de deeleconomie niet overstijgt… Is de wetgeving inzake gereglementeerde beroepen wel verenigbaar met de diensten van de deeleconomie en omgekeerd?

We zullen de informatie op deze pagina zeker bijwerken als we meer accurate antwoorden krijgen.

Een concreet voorbeeld zegt meer dan duizend woorden

Stel je een tuinonderhoud voor dat via ListMinut moet gebeuren: een aanvrager doet een beroep op iemand die graag tuiniert en fulltime in een voedingsbedrijf werkt. Van zodra hij wat vrije tijd heeft, werkt deze dienstverlener in zijn tuin, en nu besluit hij zich op ListMinut te registreren om zijn inkomen aan te vullen met een bezigheid die hij dolgraag doet. Zijn profiel bevalt alle aanvragers en hij werkt meer en meer via ListMinut. Hij benadert zelfs de toegestane € 6.340 per jaar en begint zich af te vragen of hij geen professionele tuinman zou worden: het is tenslotte zijn passie en de klanten stellen zijn werk op prijs. Bij het naderen van deze limiet, waarschuwt ListMinut hem dat het tijd is om eventueel een verandering van zijn statuut naar zelfstandige of zelfstandige in bijberoep te overwegen als hij via het platform wil blijven werken. Vanaf € 6.341 moet de dienstverlener van statuut veranderen, en de eerste € 6.340 euro zullen dan als beroepsinkomsten worden belast.

Kortom, een beroep doen op een dienstverlener of werken via ListMinut is eenvoudig en 100% legaal!